CARAMEL KREME SHAKE

₦ 2,600

CHOCOLATE KREME SHAKE

₦ 2,600

STRAWBERRY KREME SHAKE

₦ 2,600

RED VELVET KREME SHAKE

₦ 2,600