CARAMEL KREME SHAKE

₦ 2,800

CHOCOLATE KREME SHAKE

₦ 2,800

STRAWBERRY KREME SHAKE

₦ 2,800